• Kirish

Psxologiya yo'nalishi

Ko'proq ma'lumot

Fanni oʻqitishdan maqsadTalabalarda umumiy psixologiya fani, psixika, shaxs, faoliyat, muloqot bilish jaryonlari, irodaviy sifatlar, hissiy holatlar, individual – holatlarga doir bilimlar, ko’nikma va malakalarni shakllantirishdir, hamda bo’lajak pedagog mutaxassislar tomonidan psixik taraqqiyot qonuniyatlari, davrlari, mexanizmlari, omillari va shart-sharoitlari haqidagi zamonaviy ilmiy bilimning o’zgartirilishini tashkil etishdir.
Fanning vazifasi - talabalarga umumiy psixologiyaning mohiyati psixika va ong tushunchalari, psixik jarayonlar, holatlar, holatlar, xususiyatlar, psixik rivojlanishning va uning  o’ziga xos xususiyatlari,  yosh davrlari tasnifi, psixik taraqqiyotning turli bosqichlari uchun xos psixofiziologik va psixologik xususiyatlar haqidagi bilimlar bilan qurollantirishdan iborat.              
   Umumiy psxologiya fani boʻyicha60110500– Boshlang’ich ta’lim, 60110800Kimyo, 60110700- Fizik ava astranomiya, 60110900-Biologiya, 60111000-Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari, 60111100 – Tariх, 60111800-Xorijiy tili va adabyoti (ingliz tili), 60111400-O'zbek tilli va adabiyoti, 60110600-Matematika va informatika , 60111200-Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi , 60111300-Musiqa ta’limi , 60112200-Jismoniy madaniyat, 60112300-Texnologik ta’lim, 60110200-Maktabgacha ta’lim ta’lim  dasturining tuzilishi: